اثرات استرس گرمایی بر سد اپیتلیال شکمبه گاوهای شیری

استرس گرمایی (HS) تخمیر شکمبه ای گاوهای شیری را تغییر می دهد و در نتیجه بر متابولیسم پاپیلاهای شکمبه و در نتیجه عملکرد سد اپیتلیال تأثیر می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی این است که آیا HS به عملکرد سد اپیتلیوم شکمبه آسیب می زند یا خیر. هشت گاو شیری هلشتاین چند شکم با کانولای شکمبه ای به طور تصادفی به طور مساوی به دو تکرار (تعداد = 4)، در معرض استرس گرمایی یا دمای خنثی و تغذیه جفتی در چهار اتاقک محیطی قرار گرفتند. مشاهدات میکرومورفولوژیکی نشان داد که HS ریزش دیواره را تشدید می کند و سد فیزیکی اپیتلیوم شکمبه را تا حدی از بین می برد.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.768209/full

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...