اثرات گاما آمینو بوتیریک اسید

 

اثرات گاما آمینو بوتیریک اسید محافظت شده در شکمبه بر عملکرد و قابلیت هضمی گاوهای شیری تحت شرایط استرس گرمایی
این آزمایش به منظور بررسی اثرات گاما آمینو بوتیریک اسید محافظت شده در شکمبه (GABA) برروی عملکرد و قابلیت هضمی مواد مغذی در گاوهای شیری تحت شرایط استرس گرمایی انجام شده بود.
60 گاو شیری نژاد هلشتاین (در روز شیردهی 15±141 و با تولید شیر 4.3 ± 35.9 کیلوگرم) به طور تصادفی در داخل یکی از چهار تیمار در قالب یک طرح بلوک های کاملاً تصادفی اختصاص داده شدند.

تیمارها عبارت بودند از غلظت 0 (شاهد)، 40، 80 یا 120 میلی گرم از GABA حقیقی به ازای هر کیلوگرم از ماده خشک. طول دوره آزمایش نیز 10 هفته بود. متوسط شاخص دما و رطوبت در700، 1400 و 2200 ساعت به ترتیب 78.4، 80.2 و 78.7 بود. درجه حرارت رکتال به صورت خطی با افزایش غلظت GABA در 700، 1400 و 2200 ساعت کاهش پیدا کرد.مکمل GABA اثری بر میزان تنفس 0نرخ تنفسی) در هیچ نقطه زمانی ندانشت.

مصرف ماده خشک، انرژی تصحیح شده شیر، چربی شیر تصحیح شده بر مبنای 4 درصد و تولید چربی شیر با افزایش غلظت GABA در مکمل افزایش خطی پیدا کرد. مکمل GABA برروی پروتئین شیر و غلظت لاکتوز و تولید پروتئین شیر و مقدار تولید در پیک با دوز 40 میلی گرم از GABA به ازای هر کیلوگرم اثرات درجه دوم داشت.

غلظت نیتروژن اوره ای شیر نیز پاسخ درجه دومی از خود نشان داد. مقدار مواد جامد کلی شیر نیز با افزایش غلظت GABA افزایش خطی پیدا کرد. مکمل GABA تاثیری بر تولید شیر، تولید لاکتوز، مواد جامد کل، غلظت چربی شیر، سلول های سوماتیک یا بازده خوراک نداشت.

قابلیت هضم ظاهری در کل دستگاه گوارش ماده خشک، مواد آلی، پروتئین خام، NDF و ADF در میان تیمارها مشابه بود. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که مکمل GABA محافظت شده در شکمبه در گاوهای شیری می تواند موجب کاهش اثرات تنش حرارتی با کاهش درجه حرارت در ناحیه رکتال، افزایش مصرف ماده خشک و تولید شیر و بهبود ترکیب شیر شود. سطح مناسب مکمل GABA برای گاوهای شیری تحت شرایط استرس گرمایی 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...