استفاده از جوش شیرین برای بر کنترل رشد سلولهای سرطانی

 

تمام فرایندهای متابولیکی که در بدن اتفاق می افتد تحت تاثیر وضعیت pH پلاسمای خون است. بدن از طریق هموستازی، pH  را در حد بهینه که تقریبا ۴/۷ است حفظ می کند. pH بدن در زمان های متفاوت از جمله موقع مصرف غذا، ورزش، استرس خواب و همچنین تحت تاثیر هورمون ها تغییر می کند. در شرایط مطلوب، pH بزاق باید بین ۷ الی ۵/۷ باشد. pH پایینتر از pH بهینه باعث بروز بیماری و pH بالاتر باعث بهبود سلامتی می شود.

عوامل متعددی باعث افت pH  می شوند، که عبارتند از:

  • مصرف خوراک های اسیدی (گوشت، لبنیات، قند و دانه های خالص شده)
  • فعالیت بدنی شدید
  • استرس های احساسی و روحی

انرژی مورد نیاز سلول های سرطانی عمدتا از طریق مسیر بیوشیمیایی گلیکولیز بی هوازی تولید می شود، که به گلوکز به عنوان منبع اولیه سوخت متکی است. در طی این فرایند، متابولیت های اسیدی مانند اسید لاکتیک به عنوان محصول جانبی تولید می شوند. نتایج مطالعات مختلف  نشان داده است که در نتیجه این رویداد بیوشیمیایی،PH  خارج سلولی در مناطق سرطانی عموما کمتر از بافت نرمال خواهد بود. نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاه بری در ایتالیا به وضوح نشان داد که مشخصه همه تومورها، بدون توجه به  منشا و پیشینه آنها،  محیط اسیدی آنهاست. در واقع پیشرفت تومور با pH اسیدی و کمبود اکسیژن افزایش می یابد. این پژوهشگران گزارش کردند که استفاده از یون بیکربنات pH تومور را افزایش می دهد (باعث آلکالینی شدن تومور می شود) و باعث مهار متاستاز خود به خود می شود (رابی، ۲۰۰۹). در این راستا، نتایج آزمایش انجام شده در موشهای مبتلا به سرطان پستان نشان داد که بیکربنات سدیم خوراکی باعث افزایش pH تومور، کاهش متاستاز خود به خود و کاهش درگیری غدد لنفاوی شد. نتایج مطالعات ایمونوهیستوشیمیایی نشان داد که سلول ها در مرزهای تهاجمی، ژن های انتقال دهنده گلوکز یک (GLU-1) و مبدل سدیم-هیدروژن (NHE-1) را بیان می کنند که هر دوی اینها با اسیدوز پریتومورال همراه بودند.

بیکربنات سدیم خوراکی منجر به افزایش pH سلول های اولیه تومور و مهار رشد آنها می شود. از آنجایی که همه فرایندهای فیزیولوژیکی نسبت به pH حساس هستند، محققان معتقدند که افزایش سطوح سیستمیک pH با استفاده از بافرها همچون بیکربنات سدیم، اسیدوز پری تومورال و اینترا تومورال را کاهش می دهد. بنابراین بسیاری از بیماری ها از طریق مدیریت و کاهش pH مایعات بدن کنترل می شوند. بیکربنات سدیم ارزانترین، مطمئنترین و احتمالا موثرترین ماده کنترل کننده سرطان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...