القای روده نشتی با تزریق عضلانی مکرر ایندومتاسین به گوساله های شیرخوار هلشتاین

این مطالعه به منظور ایجاد پروتکلی برای تزریق‌های مکرر ایندومتاسین عضلانی برای تکرار علائم شبه روده‌نشتی در گوساله‌های نر هلشتاین به منظور مدل‌سازی و مطالعه اثرات مضر روده نشتی بر عملکرد بافت روده و پاسخ التهابی طراحی شد. یک طرح بلوک تصادفی تعمیم یافته برای ارزیابی اینکه چگونه تزریق عضلانی مکرر ایندومتاسین بر رشد روده نشتی در 18 گوساله نر هلشتاین تأثیر می گذارد استفاده شد.حیوانات در 1 ± 3 روز زندگی وارد طرح شدند و پس از 21 روز سازگاری، به طور تصادفی به یکی از 3 تیمار شامل تزریق عضلانی سالین یا ایندومتاسین هر 12 ساعت به مدت 48 ساعت تقسیم شدند: (1) کنترل (CTL)، سالین تزریق، (2) اندومتاسین عضلانی کم (INDO-L) با دوز 1.2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (BW) و (3) ایندومتاسین داخل عضلانی بالا (INDO-H) با دوز 2.4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.3168/jds.2021-21768

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...