برآوردهای مبتنی بر متاآنالیز از کارایی استفاده از کلسیم توسط نشخوارکنندگان

فراوان ترین ماده معدنی موجود در بدن حیوانات، کلسیم است که برای تنظیم فرآیندهای مختلف اهمیت حیاتی دارد. حفظ تعادل کلسیم به ویژه در نشخوارکنندگان شیرده به دلیل افزایش تولید شیر و در نتیجه نیاز کلسیم، چالش برانگیزتر شده است. برای تعیین نیاز کلسیم، عواملی مانند ترشح کلسیم از طریق شیر یا رسوب کلسیم در بافت‌های بدن و محصولات آبستنی به نیاز خالص کلسیم خلاصه می‌شوند. با این وجود، کلسیم جیره نمی تواند به طور کامل توسط حیوان برای پوشش نیاز خالص کلسیم استفاده شود، بنابراین مقداری برای بازده مصرف کلسیم اعمال می شود که حداکثر نسبت کلسیم از خوراک است که حیوان می تواند برای پوشش نیاز خالص استفاده کند. با این حال، برآوردهای فعلی برای کارایی استفاده از کلسیم متناقض است.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731121001580

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...