تاثیر افزودن آنزیم به جیره بر ترکیبات شیر

هدف ما ارزیابی تولید و ترکیبات شیر به تغییرات در جیره برای بهاربند گاوها در طول زمان و اینکه آیا تفاوت در پاسخ به آنزیم‌های فیبرولیتیک نسبت داده می‌شود یا خیر بود. یک ازمایش چند گله ای از 7507 گاو در 8 نمونه شاهد و تیمار شده با آنزیم (750 میلی لیتر در تن ماده خشک خوراک) (16 جایگاه) در سه گاوداری انجام شد. ترکیب خوراک و تولید شیر و ترکیبات با جایگاه (12=n) به صورت هفتگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تخمین‌های همبستگی متقابل سری‌های زمانی توسط قلم مصرف اجزای خوراک (کیلوگرم در روز) و پاسخ‌های شیر برای تولید تخمین اندازه اثر (ES) ادغام شدند.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.15232/aas.2019-01943

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...