تاثیر افزودن آنزیم سلولایتیک در جیره حاوی علوفه بی کیفیت

افزودن جیره نشخوارکنندگان با آنزیم های سلولایتیک می تواند قابلیت هضم و ارزش غذایی را بهبود بخشد. هدف از این مطالعه تعیین اثر مکمل علوفه (کاه برنج) و کنسانتره با افزودنی های حاوی چهار سویه قارچی (Pleurotus ostreatus، Phanerochaete chrysosporium، Trichoderma reesei و Trichoderma viride) و چهار سویه باکتریایی (Paenibacillus polymygas, Bacillu, Bacillus) بود. circulans و Bacillus subtilis)، به صورت جداگانه یا مخلوط، به عنوان منبع آنزیم های سلولایتیک، بر پارامترهای اصلی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی، از جمله قابلیت هضم و تولید متان داده می شود.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.1017/S0021859620000611

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...