تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده قبل و بعد از زایمان بر عملکرد گاوهای شیری

هدف بررسی اثر تغذیه متیونین محافظت شده از شکمبه (RPM) قبل و بعد از زایمان بر شیردهی و غلظت اسیدهای آمینه پلاسما در گاوهای شیری بود. در مجموع 470 گاو هلشتاین چند شکم [235 گاو در دانشگاه ویسکانسین (UW) و 235 گاو در دانشگاه کرنل (CU)) تقریبا 4 هفته قبل از زایمان وارد طرح شدند. جایگاه ها به طور تصادفی به جیره ها (به ترتیب قبل و بعد از زایمان) اختصاص داده شدند: UW جیره کنترل(CON) = 2.30 و 2.09% Met به عنوان درصد پروتئین قابل متابولیسم (MP) و جیرهRPM = 2.83 و 2.58% از Met به عنوان درصد MP،CU CON = 2.22 و 2.19% Met به عنوان درصد MP، وCU RPM = 2.85 و 2.65% Met به عنوان درصد MP. تیمارها تا 112 روز شیردهی ارزیابی شدند.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.3168/jds.2022-21950

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...