تاثیر گروه بندی و گلوکز محافظت شده بر عملکرد گاوهای تازه زا

اثرات متقابل مدت زمان تغذیه جیره گاو تازه زا و افزودن گلوکز محافظت شده در شکمبه بر بهره وری گاوهای شیری تا حد زیادی ناشناخته است. ما فرض کردیم که انتقال سریعتر از جیره غذایی گاو تازه زا (نسبت علوفه به کنسانتره بیشتر) به جیره غذایی گاو پرشیر (نسبت علوفه به کنسانتره کم) همراه با افزودن گلوکز محافظت شده در شکمبه به جیره گاو تازه زا، اثرات مثبتی بر تولید و سلامتی گاوهای شیری خواهد داشت.
اهداف: بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغذیه از جیره گاو تازه زا و افزودن گلوکز محافظت شده در شکمبه بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید.

دریافت مقاله

منبع:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.1088

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...