تغییرات پاراکلینیکی در گاوهای شیری با اسیدوز تحت حاد شکمبه ای در شرایط مزرعه

این مطالعه به منظور بررسی تغییرات در پارامترهای بیوشیمیایی خون و شیر یافت شده در اسیدوز تحت حاد شکمبه ای طبیعی و طولانی مدت (SARA)، با هدف شناسایی الگوهای تغییرات پاراکلینیکی و ارائه داده های ارزشمند برای شناسایی دقیق تر SARA در گاوها در شرایط مزرعه انجام شد. این مطالعه بر روی یک گله شیری با سابقه وقوع علائم بالینی مرتبط با SARA انجام شد. دوازده گاو، بین 20 تا 150 روز شیردهی، به طور تصادفی انتخاب شدند و متعاقبا نمونه های خون، شیر و مایع شکمبه اندازه گرفته شد.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/18/2466

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...