تنظیم جیره ای سنتز چربی شیر

بعضی از جیره ها باعث کاهش معنی دار تولید چربی شیر در نشخوارکنندگان می شود که بعنوان افت چربی شیر (MFD) بیان می شود، مکانیسم  آن شامل رابطه بین فرایندهای میکروبی شکمبه و متابولیسم بافت می باشد. نظریه های زیادی برای توصیف این رابطه ارائه شده است و نتایج بررسی ها پیشنهاد می کند که افت چربی شیر ممکن است به دلیل محدودیت در تامین پیشسازهای لیپوژنیک باشد. این مبحث شامل تغییراتی در بیوهیدروژناسیون شکمبه ای اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و مهار ویژه سنتز چربی شیر در غده پستان است. فرایند بیوهیدروژناسیون تحت شرایط جیره ای خاصی اتفاق می افتد، طی بیوهیدروژناسیون شکمبه ای اسیدهای چرب غیراشباع، اسیدهای چرب واسطه ای تولید می شوند که منجر به مهار سنتز چربی شیر می شود. اسید لینولئیک کنژوگه ترانس ۱۰ و سیس ۱۲ (CLA) بعنوان یک نمونه شناخته شده است که با کاهش چربی شیر ارتباط دارد. بررسی های MFD با ایزومرهای خالص نشان داده است که CLA یک مهار کننده قوی سنتز چربی شیر و مشابه القا جیره ای است. مکانیسم شامل کاهش فراوانی mRNA برای آنزیم کلیدی در مسیر بیوشیمیایی سنتز چربی شیر است.  شناسایی کامل تولید طبیعی مهار کننده های سنتز چربی شیر و توصیف مکانیسم سلولی ممکن است فرصت های گسترده ای برای کاربرد و درک تنظیم متابولیسم لیپید ارائه دهد.

چربی عمده ترین جز انرژی در شیر است و برای بسیاری از ویژگی های فیزیکی، ویژگی های تولیدی و ویژگی های ارگانیک شیر و تولیدات شیر در نظر گرفته می شود. چربی شیر به طور غالب شامل تری گلیسیریدها (بیش از ۹۵ درصد) در همه پستانداران است، اما میزان چربی واقعی شیر در گونه های مختلف متفاوت است. برای مثال، میزان چربی شیر  در دامنه بیش از ۵۰ درصد در خوک های آبی و وال ها تا کمتر از یک درصد در کرگدن ها است. تولید کننده های محصولات لبنی به دلیل ارزش اقتصادی چربی شیر مدت هاست که علاقه مند به آن  در نشخوارکنندگان هستند و مطالعات به سمت بررسی بیوستنز چربی شیر و فاکتورهای موثر بر کمیت و ترکیبات اسید چرب سوق پیدا کرده است. تحقیقات بیشتر در زمینه متابولیم پستانداران، مسیرهای بیوشیمیایی سنتز چربی و شناسایی مسیرهای تنظیم این فرایندها در سنتز شیر می باشد. جیره و نژاد حیوان بر میزان چربی و ترکیبات شیر موثر است، در بسیاری از گونه ها، ترکیب اسید چرب  چربی شیر تحت تاثیر ترکیبات اسید چرب چربی جیره قرار می گیرد اما در نشخوارکنندگان چربی جیره در شکمبه توسط باکتریها دچار تغییرات گسترده ای می شود و یکی از تغییرات عمده، بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه هست. چربی شیر نشخوارکنندگان بیش از ۴۰۰ نوع اسید چرب متنوع دارد که دلیل اصلی این تنوع متابولیسم گسترده لیپید در شکمبه هست. جیره غذایی به طور گسترده بر جمعیت میکروبی شکمبه و فرایندهای میکروبی و همچنین بر غلظت چربی و ترکیبات اسید چرب تاثیر دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...