رابطه بین مواد مغذی جیره و عملکرد تولیدمثلی در گله های شیری پرتولید

هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین این بود که آیا ترکیب جیره بر عملکرد تولیدمثلی در مزارع شیری تجاری با تولید بالا تأثیر می‌گذارد یا خیر. گاودارها و مشاوران تغذیه از 48 مزرعه شیری واقع در ویسکانسین موافقت کردند که داده های تولیدمثلی و اطلاعات جیره را در مورد بهاربندهای شیری در طول 12 ماه گذشته ارائه دهند. اجزای جیره (درصد ماده خشک) پروتئین خام (CP)، پروتئین تجزیه‌پذیر در شکمبه (RDP) و پروتئین تجزیه‌ناپذیر (RUP)، فیبر شوینده خنثی (NDF)، کربوهیدرات‌های غیرالیافی (NFC)، نشاسته و چربی بود. داده های باروری عبارت بودند از نرخ تلقیح (SR)، نرخ ابستنی در هر تلقیح(P/AI) و P/AI در اولین تلقیح، میزان ابستنی 21 روزه (PR)، روزهای باز، و درصد گاوهای ابستن تا 150 روز شیردهی (PREG150).

دریافت مقاله

منبع:
https://www.jdscommun.org/article/S2666-9102(23)00003-0/fulltext

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...