شاخص های تنش اکسیداتیو در گاوهای شیری حین زایش

هدف از این مطالعه تعیین تغییرات در گونه های اکسیژن فعال (ROS)، ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم (SAC) و شاخص تنش اکسیداتیو (OSi؛ ROS/SAC) از خشک شدن تا 30 روز پس از زایمان در گاوهای شیری بود. علاوه بر این، ارتباط بین شاخص‌های وضعیت اکسیداتیو (ROS، SAC، OSi) و شاخص‌های مربوط به اختلالات متابولیک (اسیدهای چرب آزاد خون، FFA و b-hydroxybutyrat، BHB) وa-tocopherol (a-T) تعیین شد. نمونه خون از 131 گاو شیری متعلق به چهار مزرعه تجاری، واقع در ایتالیا و یونان جمع آوری شد. نمونه خون در خشک کردن، زایمان و 30 روز پس از زایمان جمع آوری شد.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.1080/1828051X.2019.1661803

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...