معیار سنجش سلامت گوساله

سلامتی مناسب گوساله برای یک کسب و کار موفق مزرعه و رفاه حیوانات در مزارع شیری ضروری است. برای ارزیابی سلامت گوساله ها در مزارع و شناسایی مناطق مشکل دار بالقوه، ابزارهای معیار می تواند توسط دامدارها، مدیران گله، دامپزشکان و سایر افراد مشاور در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، برای گوساله ها، ابزارهای معیار هنوز در عمل به طور گسترده ایجاد نشده اند. این مطالعه کاربرد عملی برای محک زدن سلامت گوساله در مزرعه ارائه می دهد. مقادیر مرجع از مجموعه داده بزرگی از مطالعه PraeRi، شامل 730 مزرعه شیری با مجموع 13658 گوساله شیری شیرخوار تولید شد.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.990798/full

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...