مقالات علمی

اثرات اکستروژن جیره بر تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد و ترکیب شیر گاوهای شیری: متاآنالیز

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تغذیه خوراک اکسترود شده و اکسترود نشده بر عملکرد، ترکیب شیر، قابلیت هضم و تخمیر شکمبه ای گاوهای شیری از طریق متاآنالیز انجام شده است. پایگاه داده از 53 مطالعه در Scopus و PubMed گردآوری شده و داده ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی در نرم افزار OpenMEE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین خوراک اکسترود شده به عنوان گروه آزمایش و بقیه به عنوان گروه کنترل قرار گرفتند و سوگیری انتشار در پارامتر اصلی عملکرد تولید شیر، توسط نمودار قیفی ارزیابی شد.

نتایج نشان داد که خوراک اکسترود شده باعث افزایش تولید شیر، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام، تولید اسید بوتیرات و والرات می شود (0.05>p). در همین حال، خوراک اکسترود شده به طور معنی‌داری غلظت چربی و پروتئین شیر را کاهش داد (0.05>p). همچنین ایزو بوتیرات و ایزووالرات در تغذیه اکسترود نشده به طور معنی داری بیشتر از خوراک اکسترود شده بود (0.05>p). از متاآنالیز به این نتیجه رسیدیم که خوراک اکسترود شده به طور موثری تولید شیر و غلظت لاکتوز شیر، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک را بهبود می بخشد، اما غلظت چربی و پروتئین شیر را بهبود نمی بخشد.

تحقیقات فعلی نشان داد که اکستروژن غلات بر تولید شیر و هضم گاوهای شیری تأثیر می گذارد. از نظر ترکیب شیر، اکستروژن می تواند غلظت لاکتوز را افزایش دهد، اما غلظت چربی و پروتئین به طور قابل توجهی کمتر بود. خوراک اکسترود شده می تواند قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک را افزایش دهد. تولید بوتیرات و والرات در خوراک اکستروژن افزایش یافت در حالی که ایزو بوتیرات و ایزووالرات در دانه‌های اکسترود نشده بیشتر بود.

اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره
اثرات اکستروژن جیره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا