مقالات علمی

اثرات مکمل کروم بر پارامترهای بیوشیمیایی خون گاوهای شیری: یک رویکرد متا تحلیلی چند سطحی

گزارش شده است که کروم (Cr) بیوشیمی خون را در گاوهای شیری تعدیل می کند. با این حال، در منابع مربوط به اثرات مکمل‌های کروم در جیره، بر پارامترهای مختلف خون، اختلاف وجود دارد. این متاآنالیز با هدف ارزیابی اثرات مکمل کروم در گاوهای شیری بر غلظت گلوکز، انسولین، گلوکاگون، اسید چرب غیر استریفیه (NEFA)، کورتیزول و پروتئین کل سرم (STP) خون انجام شده است.

پس از استخراج داده های مرتبط با منابع، یک مدل اثر تصادفی متا تحلیلی 3 سطحی برای داده های بیان شده به عنوان تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) نتیجه گروه کنترل در مقابل گاوهای دریافت کننده مکمل کروم (یعنی تفاوت میانگین بین گروه کنترل و تیمار/ انحراف معیار جمع شده) انجام شد. SMD را می توان به عنوان دارای یک اثر کوچک = 0.20، یک اثر متوسط = 0.50، و یک اثر بزرگ = 0.80 طبقه بندی کرد.

متارگرسیون، منابع ناهمگنی را شناسایی کرد، از جمله وزن بدن (BW) گاوها، مدت آزمایش/مدت‌زمان مصرف مکمل کروم، زمان نمونه‌گیری خون (3 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته پس از زایمان که به عنوان دوره انتقال طبقه‌بندی می‌شود و غیره دوره انتقال) و شکل کمپلکس های کروم از جمله آنها بوده است.

گلوکز خون بین گاوهای شاهد و مکمل کروم با SMD تخمینی 0.0071 تفاوت معنی‌داری نداشت. اثر مکمل کروم بر انسولین خون نیز با SMD= 0.0007 غیر قابل توجه بود. گاوهایی که مکمل‌های کروم را دریافت می‌کردند سطوح گلوکاگون به‌طور قابل‌توجه بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند با SMD = 0.303. داده‌های ترکیبی دوره انتقال و غیر انتقال نشان می‌دهند که مکمل کروم بر غلظت NEFA تأثیری ندارد. با این حال، در گاوهای دوره انتقال، مکمل کروم به طور قابل توجهی سطوح NEFA خون را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد. SMD = 0.263 برای کورتیزول−0.1983  و برای پروتئین کل−0.0923  بود. به طور خلاصه، مکمل کروم در گاوهای دوره انتقال غلظت NEFA را کاهش داد اما غلظت گلوکز، انسولین، کورتیزول و STP خون تحت تاثیر قرار نگرفت. با این حال، مکمل کروم غلظت گلوکاگون را افزایش داد.

بطور کلی، تغذیه گاوهای شیری با کروم، اثرات قابل‌توجهی بر گلوکز، انسولین، کورتیزول، یا غلظت پروتئین کل خون در هر دو دوره انتقال و غیرانتقال در متاآنالیز فعلی نداشت. علاوه بر این، پاسخ مشاهده شده پارامترهای خون به مکمل کروم را نمی توان با وزن گاوها، دوز مکمل کروم، یا مدت مصرف مکمل توضیح داد. با این حال در طول دوره انتقال، مکمل کروم سطح گلوکاگون خون را افزایش داد، در حالی که سطوح NEFA را کاهش می‌دهد.

PRISMA flow diagram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا