مقالات علمی

ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii بر تخمیر شکمبه، عملکرد تولید، صفات لاشه و سلامت نشخوارکنندگان

این مطالعه به منظور ارزیابی استفاده از Megasphaera elsdenii (M. elsdenii) به عنوان یک پروبیوتیک بر تخمیر شکمبه، عملکرد تولید، صفات لاشه و سلامت نشخوارکنندگان با ادغام داده‌های مطالعات مختلف مرتبط، با استفاده از متا آنالیز انجام شده است. در مجموع، 32 مطالعه (شامل 136 داده) در طی این متا آنالیز به دست آمد و در یک پایگاه داده ادغام گردید. پارامترهای ادغام شده، محصولات تخمیر شکمبه ای، میکروب های شکمبه، عملکرد تولید، کیفیت لاشه، سلامت حیوانات، متابولیت های خون و ادرار بودند که در تجزیه و تحلیل آماری پایگاه داده گردآوری شده، از روش مدل ترکیبی استفاده شده است.

دزهای مکمل M. elsdenii اثرات ثابت در نظر گرفته شدند در حالی که مطالعات مختلف دیگر، اثرات تصادفی در نظر گرفته شدند. مقادیر p و معیار اطلاعات آکایک به عنوان آمار مدل استفاده شد. مکمل M. elsdenii مقداری از اسیدهای چرب تخمیری شکمبه مانند پروپیونات، بوتیرات، ایزوبوتیرات و والرات را افزایش داد و به طور قابل توجهی غلظت اسید لاکتیک، نسبت استات، جمعیت کل باکتری و انتشار متان را کاهش داد. علاوه بر این، مکمل پروبیوتیک عملکرد تولیدی دام را به ویژه در میانگین افزایش وزن روزانه و نمره وضعیت بدن افزایش داد.

در سایر صفات همچون، کیفیت لاشه، وزن لاشه داغ و وزن لاشه، به دلیل مصرف مکمل M. elsdenii افزایش را شاهد بودیم. سلامت حیوانات نیز بهبودی را نشان می دهد که با کاهش بروز اسهال و نفخ و همچنین آبسه کبد همراه بود. با این حال، مکمل M. elsdenii اثرات ناچیزی بر متابولیت های خونی و ادرار نشخوارکنندگان داشت. مکمل M. elsdenii قادر به کاهش غلظت اسید لاکتیک شکمبه، بهبود سلامت شکمبه، بالا بردن برخی از محصولات تخمیر مطلوب شکمبه و به نوبه خود، افزایش عملکرد تولیدی نشخوارکنندگان است.

ارزیابی استفاده از پروبیوتیک M. elsdenii بر تخمیر پذیری، جمعیت میکروبی، عملکرد، کیفیت لاشه، متابولیت های خون و ادرار از مقالات مختلف نشان می دهد که می تواند چندین اسید چرب تخمیر شکمبه ای را افزایش دهد، از جمله VFA کل، میزان پروپیونات، بوتیرات، ایزوبوتیرات و والرات، در حالی که به طور قابل توجهی غلظت اسید لاکتیک، میزان استات، جمعیت باکتری ها و میزان متان را کاهش می دهند.

افزایش چندین محصول تخمیر شده در شکمبه پس از استفاده از M. elsdenii با افزایش عملکرد دام، به‌ویژه در پارامترهای وزن بدن نهایی، افزایش وزن روزانه و BCS و همچنین افزایش پارامترهای کیفیت لاشه مانند وزن لاشه داغ و افزایش درصد لاشه، همبستگی داشت. سلامت دام پس از مصرف M. elsdenii نیز بهبود یافت و همچنین در گاوها، میزان ابتلا به اسهال و نفخ کاهش یافته و به دنبال آن اسکور شکمبه ای و کبدی نیز کاهش را نشان داد. با این حال، به جز لاکتات خون و pH ادرار که تمایل به کاهش داشتند، مکمل پروبیوتیک بر روی چندین متابولیت خون و ادرار اثری نداشت. از آنجایی که اکثر پارامترها با افزایش سطوح M. elsdenii روندهای خطی را نشان دادند، از جمله برخی پارامترهای کلیدی مانند pH شکمبه، غلظت اسید لاکتیک، میزان افزایش وزن روزانه، سطح مکمل پروبیوتیک تا 13.30 log 10 CFU برای نشخوارکنندگان مناسب بود.

Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii
ارزیابی مکمل Megasphaera elsdenii

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا